3

tin nóng tin tức

S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼á̼o̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼.á̼.u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼.i̼.ế̼.t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼.ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼.i̼.ế̼.t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼.i̼.ế̼.t̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼L̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼g̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.a̼.o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

K̼h̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼è̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.h̼.ế̼.t̼.̼

K̼h̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼è̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.h̼.ế̼.t̼.̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼3̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼Đ̼á̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼B̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼1̼8̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼

C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼à̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ế̼p̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

K̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ù̼i̼;̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼.á̼.u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼r̼ử̼a̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼83 ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.a̼.o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼v̼í̼ ̼d̼a̼.̼

K̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ù̼i̼;̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼r̼ử̼a̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼83 ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼,̼ ̼

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼v̼í̼ ̼d̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ấ̼t̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *