..

pháp luật tin nóng

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼ ̼r̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼ử̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼.̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼p̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼h̼a̼n̼g̼S̼h̼i̼n̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼6̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỗ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼r̼á̼c̼,̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼x̼ỉ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ò̼m̼ ̼n̼g̼ó̼.̼ ̼


T̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼
Ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼è̼n̼ ̼c̼ự̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼ỉ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼”̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼”̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼
Vừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼L̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼,̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼á̼…̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼”̼B̼ọ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼o̼!̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼”̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼…̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼


A̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼
D̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼g̼a̼n̼…̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼”̼.̼ D̼ù̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼L̼ắ̼m̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼̼D̼ù̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼í̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼


H̼ì̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼.̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼n̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼.̼ ̼”̼D̼ù̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼.̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼M̼ù̼ ̼A̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼x̼o̼t̼-̼x̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼m̼e̼-̼n̼g̼h̼e̼o̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼m̼u̼a̼-̼n̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼t̼a̼i̼-̼l̼o̼-̼h̼a̼u̼-̼s̼u̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼2̼0̼1̼3̼0̼5̼1̼0̼0̼4̼4̼2̼3̼9̼5̼9̼7̼.̼h̼t̼m̼

Post Views: 2,165

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *