Bình Định

tin nóng tin tức

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼G̼.̼C̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼7̼7̼H̼-̼0̼0̼7̼1̼6̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼-̼m̼o̼ó̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼7̼7̼R̼-̼0̼3̼3̼8̼3̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼9̼C̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼à̼ ̼D̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼G̼.̼C̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼ụ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼;̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ô̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ự̼ ̼N̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼4̼5̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼W̼a̼v̼e̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼:̼ ̼2̼9̼T̼1̼-̼5̼1̼9̼4̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼1̼1̼9̼ ̼T̼a̼m̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼9̼.̼

̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *