1

Uncategorized

P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼H̼ ̼K̼H̼X̼H̼&̼N̼V̼ ̼-̼ ̼Đ̼H̼Q̼G̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

C̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼V̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼(̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼

 

Không có mô tả.

 

P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼

̼T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼.̼9̼4̼5̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼Đ̼H̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼”̼K̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼â̼m̼ ̼H̼á̼n̼ ̼-̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼”̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼”̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼”̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼”̼B̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼ì̼”̼

̼L̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼.̼

̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼S̼G̼K̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼

Không có mô tả.

 

P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼G̼K̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼t̼ừ̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼S̼G̼K̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼H̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼.̼

̼”̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼t̼.̼

Nguồn : https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/can-day-chu-han-de-giu-su-trong-sang-cua-tieng-viet-323804.html

T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼?̼

P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼Đ̼H̼Q̼G̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼”̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼”̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼

 

Không có mô tả.

 

S̼ự̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼?̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼:̼ ̼”̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ế̼u̼”̼,̼ ̼”̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼”̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ã̼”̼…̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼-̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼.̼

̼Ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼H̼á̼n̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼.̼.̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼H̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ự̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼

̼V̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼ế̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼…̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼N̼ô̼m̼,̼…̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼:̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼…̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼L̼a̼t̼i̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼e̼m̼ ̼r̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼!̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼:̼ ̼N̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Không có mô tả.

 

1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼Â̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼H̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼r̼ễ̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼t̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼0̼7̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼,̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼L̼a̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼N̼ô̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼:̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼á̼n̼ ̼v̼ă̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼:̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼đ̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼5̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼C̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼à̼u̼…̼

̼D̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ơ̼ ̼L̼a̼t̼i̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼R̼o̼m̼a̼j̼i̼ ̼(̼C̼h̼ữ̼ ̼L̼a̼t̼i̼n̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼X̼X̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼m̼ã̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼K̼a̼n̼a̼ ̼(̼c̼h̼ữ̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼â̼m̼)̼ ̼m̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼H̼i̼r̼a̼g̼a̼n̼a̼ ̼v̼à̼ ̼K̼a̼t̼a̼k̼a̼n̼a̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼1̼.̼9̼4̼5̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼a̼n̼g̼u̼l̼ ̼m̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼K̼.̼X̼V̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼:̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼9̼0̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼9̼0̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼8̼0̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼m̼ờ̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼?̼

 

Không có mô tả.

 

L̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼?̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼H̼ỏ̼i̼:̼ ̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼c̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼…̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼L̼a̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼H̼ỏ̼i̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ư̼ờ̼m̼ ̼r̼à̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼é̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼t̼r̼ả̼ ̼b̼à̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼H̼ỏ̼i̼:̼ ̼H̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼â̼m̼ ̼H̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Â̼m̼ ̼-̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼H̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼d̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼.̼

̼H̼ỏ̼i̼:̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼?̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼á̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼:̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼r̼ễ̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼…̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼D̼u̼y̼ ̼t̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼X̼X̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼

 

Nguồn : https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/tai-sao-nen-dua-chu-han-quay-tro-lai-truong-pho-thong-323980.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *