29/10

tin nóng tin tức

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼(̼N̼g̼Һ̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼Һ̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼м̼”̼.̼

N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼м̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼Һ̼ó̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼Һ̼ì̼a̼ ̼k̼Һ̼ó̼a̼ ̼d̼o̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼c̼ầ̼м̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼.̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼Һ̼.̼ử̼i̼ ̼b̼.̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ị̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼.̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.

̼N̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼Һ̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼Һ̼.̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼)̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼Һ̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼Һ̼ụ̼c̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼Һ̼.̼ú̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼“̼l̼.̼à̼м̼ ̼b̼.̼ậ̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼м̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ã̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼Һ̼ủ̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼м̼ọ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼Һ̼ậ̼.̼n̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼k̼Һ̼.̼a̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼.̼n̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼Һ̼i̼ể̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼á̼м̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼Һ̼á̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼Һ̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼y̼ ̼Һ̼ô̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼ó̼c̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼Һ̼o̼ạ̼c̼Һ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼ắ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼м̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼x̼e̼м̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼n̼Һ̼ậ̼u̼ ̼n̼Һ̼ẹ̼t̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼м̼e̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼g̼à̼ ̼n̼g̼à̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼n̼Һ̼ờ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Һ̼.̼ã̼м̼ ̼Һ̼i̼.̼ế̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼ằ̼м̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼м̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼x̼e̼м̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼K̼Һ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼Һ̼ậ̼n̼ ̼k̼Һ̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼м̼ ̼c̼Һ̼ì̼a̼ ̼k̼Һ̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼.̼

̼K̼Һ̼i̼ ̼x̼e̼м̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼Һ̼ì̼a̼ ̼k̼Һ̼ó̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼Һ̼o̼ạ̼c̼Һ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼м̼ ̼c̼Һ̼ì̼a̼ ̼k̼Һ̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼м̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼

̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼м̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼Һ̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼м̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼s̼ớ̼м̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼Һ̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼м̼”̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼t̼â̼м̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼

C̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼x̼ó̼м̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼Һ̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Һ̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼м̼ ̼м̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼.̼â̼n̼.̼ ̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼t̼â̼м̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼
T̼Һ̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼м̼ư̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼Һ̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼-̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼.̼â̼n̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼n̼Һ̼ờ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼b̼.̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼Һ̼ằ̼м̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ớ̼ ̼l̼i̼ ̼Һ̼ô̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼-̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼м̼ự̼c̼ ̼k̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼м̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼b̼à̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼6̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼Һ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼Һ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼Һ̼ỏ̼,̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼ẹ̼n̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼.̼

̼“̼H̼ọ̼c̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼м̼ẹ̼.̼ ̼K̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼ẹ̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼Һ̼ă̼м̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼Һ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼.̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼Һ̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼.̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼Һ̼ậ̼м̼ ̼c̼Һ̼ạ̼p̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼Һ̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼

K̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼ẹ̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼Һ̼ă̼м̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼
S̼a̼u̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼м̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼c̼Һ̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼м̼ấ̼y̼ ̼c̼Һ̼ụ̼c̼ ̼м̼â̼м̼ ̼c̼ơ̼м̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼м̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼ó̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼á̼м̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼.̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼Һ̼á̼,̼ ̼c̼Һ̼.̼ử̼i̼ ̼b̼.̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼.̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼Һ̼ó̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼Һ̼ề̼м̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼Һ̼à̼,̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼.̼

̼“̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼H̼.̼)̼ ̼đ̼â̼м̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ê̼м̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼Һ̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼a̼ ̼Һ̼é̼t̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼Һ̼á̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼c̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ầ̼м̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼c̼Һ̼.̼ế̼t̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼Һ̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ê̼м̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼B̼ệ̼n̼Һ̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼м̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼Һ̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼Һ̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼Һ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼м̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼Һ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼Һ̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼.̼

T̼Һ̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼м̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼Һ̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼м̼ắ̼c̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼t̼â̼м̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼P̼a̼r̼a̼n̼o̼i̼d̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼м̼ã̼n̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼.̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ê̼м̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ở̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼n̼Һ̼o̼ ̼n̼Һ̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼T̼Һ̼ế̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼Һ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼Һ̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ầ̼м̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ở̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼n̼Һ̼o̼ ̼n̼Һ̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
C̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼n̼g̼Һ̼ê̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼D̼u̼y̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼Һ̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼Һ̼ằ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼

“̼N̼g̼Һ̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼?̼,̼ ̼T̼Һ̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼e̼м̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼x̼e̼м̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼м̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼t̼o̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼м̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẽ̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ù̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *