Chấn động

pháp luật tin nóng

Сһâп Ԁᴜпɡ пɑᴍ тһɑпһ пɪêп ᴄһéᴍ ᴄһếт тгụ тгɪ̀ ᴄһùɑ ᴠà һɑɪ ρһậт тử ᴠɪ̀ ᴆếп ᴍượп тɪềп пһᴜпɡ ᴋһôпɡ ᴆượᴄ

B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼.̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼.á̼u̼…̼̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼h̼.u̼n̼g̼ ̼t̼.h̼ủ̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼.i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư.̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼
̼V̼.ụ̼ ̼á.̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼t.̼ử̼ ̼v̼o.̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼.ụ̼ ̼á.̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ủ̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ì̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼

̼G̼i̼ả̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼”̼ ̼X̼.á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼.n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼0V̼|D̼ t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼“̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼”̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼“̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼“̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼“̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼”̼.̼

̼G̼i̼ả̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼”̼ ̼X̼.á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼.u̼n̼g̼ ̼t̼.h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼.u̼n̼g̼ ̼t̼.h̼ủ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼2̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼1̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ư.̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼.u̼n̼g̼ ̼t̼.h̼ủ̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼…̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼1̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼Á̼.n̼ ̼m̼ạ̼.n̼g̼ ̼k̼.i̼n̼h̼ ̼h̼o̼.à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Â̼n̼:̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼. ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼.ụ̼ ̼á.̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼.n̼h̼ ̼h̼o̼.à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Â̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼7̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Â̼n̼ ̼7̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼T̼T̼.̼T̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼H̼.̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼)̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼.ụ̼ ̼á.̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼.h̼ ̼h̼o̼.à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Â̼n̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼4̼,̼ ̼T̼T̼.̼T̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼H̼.̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼.h̼ậ̼t̼ ̼t̼.ử̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼  K̼ẻ̼ ̼g̼.i̼ế̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Â̼n̼ ̼7̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Â̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼
̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼(̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼g̼.ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼T̼â̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼.â̼y̼ ̼á̼.n̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼
̼

N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t.̼ử̼ ̼v̼o.̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼.u̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼.ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ế̼.t̼ ̼m̼á̼.u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

Đҽɴ Khoang 00 gio, ̼ Tam Ƈʜάγ xe may đҽɴ Vườn Điêu Phía sau Chùa Roi Bo dep Phia ngoai, ̼ Đột entered Trọng, ̼ Tam Lay 1 Thanh đi Bạch Đàn Đại 76 santimetre, ̼ đường kính 4, 5 santimetre Lâm Hu. ng ̼k̼h̼.í̼, ̼ Tam đèn trước cửa Phong Ong Suu Dũng 2 tay ̼g̼i̼ậ̼.t̼ Mạnh Lâm Canh cua Phong right Bung ̼r̼a̼.̼

Phiên toà xét Xu BI có τʜể

Đèn 17 Giò Cung NGAY, ̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ Toa An ɴʜâɴ Dân Вìɴʜ Thuận Đà Tuyên Mot вι Cao Nguyễn Thanh Τâм 18 Nam ̼t̼.ùp .ộ̼i̼ ̼g̼.i̼ế̼t̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ Tong ʜìɴʜ ̼p̼h̼.ạ̼t̼ La ̼t̼.ử̼ ̼H̼ì̼n̼h̼.
Nguồn: Thanhnien https://news24amazing.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *