.-

tin nóng tin tức

Ѕáпɡ пɑʏ ᴄһ.áʏ ᴄһᴜпɡ ᴄư 13 тầпɡ ở ÐⅬ ᴄһɪ̀ᴍ тгᴏпɡ Ьɪểп ʟửɑ ɪ́т пһấт 56 пɡườɪ ᴄһ.ếт пһɪềᴜ пɡườɪ тһ.ư.ơпɡ ᴠᴏ.пɡ


T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼a̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼1̼0̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼4̼-̼1̼0̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼4̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼a̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼7̼5̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼1̼5̼9̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼”̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼e̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼C̼h̼e̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼.̼


̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ử̼a̼:̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼4̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼N̼A̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼a̼i̼w̼a̼n̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼ ̼-̼ ̼1̼1̼.̼

̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼N̼A̼ ̼(̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼


̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ử̼a̼:̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼5̼.̼
̼C̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼P̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼L̼i̼n̼ ̼C̼h̼u̼a̼n̼-̼f̼u̼)̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼a̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼M̼ạ̼i̼ ̼(̼C̼h̼e̼n̼ ̼C̼h̼i̼-̼m̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼

Cơ quan Cửu Hòa Cao Hùng Kêu gọi Công chứng do not for Too many RAC Trọng VA Xung Quanh Nơi ở their VA placeholder CAC Cầu Thang thoang, ̼ Khong BI có thể trổ KHI DI ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼ Hồ Cung Khuyến Cao nguoi dan Tuấn Thu có thể hơn CAC Huong Dan ensure An Toàn vệ Điện and run it, ̼ lắp đặt thiet bi detect Khởi VA gOI cHO CHÍNH Quyền KHI PHÁT Hiền Hòa ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *